+420 381 205 309 info@raselina.cz

Politika společnosti

Politika společnosti Rašelina a.s.

Společnost Rašelina a.s. se zaměřuje na výrobu hnojiv, substrátů, nákup, těžbu, manipulaci, zpracování a prodej dřeva, chov hospodářských zvířat a pěstební činnosti. Své produkty dále obchoduje koncovým zákazníkům, ale i obchodním partnerům a to jak v rámci ČR, tak do zahraničí. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé dotčených obcí, samospráva a státní správa.

Vedení společnosti Rašelina a.s. považuje kvalitu s dodržováním zásad ochrany životního prostředí (EMS), BOZP a PO ve všech oblastech činnosti za rozhodující faktor prosperity společnosti. Cílem naší práce je plně uspokojovat požadavky všech našich zákazníků výrobky a službami na vysoké technické i kvalitativní úrovni s minimálními dopady na EMS a BOZP a v požadovaných termínech.

Pro zajištění tohoto primárního cíle vedení společnosti vypracovalo a přijalo následující strategické zásady, závazné pro všechny pracovníky společnosti.

1.)        Chceme spokojené zákazníky. Proto je kvalita a úzký kontakt s nimi nejvyšším cílem společnosti. To platí nejen o výrobcích společnosti, ale také o službách a komunikaci se zákaznickou obcí, které jsou naším jménem poskytovány.

2.)        Přes největší péči mohou příležitostně vzniknout neshody nebo odchylky od daného cíle. Primárně se zaměřujeme na odstranění příčin, ne pouze následků.

3.)        Zajišťujeme dobré pracovní prostředí a podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců, podporujeme jejich výchovu a výcvik, aby byli způsobilí plnit veškeré požadavky na ně kladené. Vedení společnosti neustále zvyšuje kvalifikační potenciál svých zaměstnanců.

4.)        Certifikovaný systém řízení důsledně uplatňujeme při všech činnostech, provádíme pravidelný monitoring aspektů ovlivňujících BOZP a životní prostředí a výsledky této činnosti pravidelně kontrolujeme vedením společnosti. Zavazujeme se plnit požadavky platných legislativních předpisů a jiných závazných povinností pro celý systém řízení.

5.)        Zabezpečujeme bezpečnou a ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidaci surovin a odpadů. Přednostně používáme bezpečné a ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby.

6.)        V rámci zavedeného systému BOZP se snažíme o reálnou identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik ve společnosti. Systém BOZP nás zavazuje neustále zlepšovat práci v této oblasti. To zejména spočívá ve snižování rizik vzniku pracovních úrazů, onemocnění, nehod a nežádoucích událostí.

7.)        Tak, jako definujeme kvalitu naší práce, prověřujeme také při výběru dodavatelů jejich garance za kvalitu vstupů pro naši práci včetně minimalizace dopadů na životní prostředí, nebo BOZP.

Vedení společnosti Rašelina a.s. se k podpoře uvedené Politiky systému řízení zavazuje:

  • stanovit základní cíle pro daný rok písemnou formou a následně prověřovat jejich plnění,
  • pro splnění těchto cílů vytvářet podmínky všem pracovníkům společnosti,
  • pravidelně kontrolovat jejich plnění,
  • v případě neplnění stanovovat nápravná opatření,
  • plánovat nezbytné zdroje pro splnění Cílů systému řízení,
  • uplatňování uvedených strategických zásad realizovat také v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Od pracovníků vedení společnosti Rašelina a.s. očekává:

  • aby k uskutečňování „Politiky systému řízení“ přispíval každý na svém pracovním místě.
  • neustálé zlepšování systému řízení a tím kvality procesů řízení systému řízení i výrobků společnosti a poskytovaných služeb, s minimálním dopadem na životní prostředí a BOZP
  • výkon každé práce již od začátku provádět svědomitě. To zlepšuje nejen kvalitu, ale snižuje také riziko poškození životního prostředí nebo havárií v oblasti BOZP, ale také náklady a zvyšuje hospodárnost, vše ve prospěch našich zákazníků.