+420 381 205 309 info@raselina.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro maloprodej a prodej na e-shopu

Dodavatel

Rašelina a.s.
Na Pískách 488
392 01 Soběslav

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 60071214, DIČ: CZ60071214

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 620
(dále jen "dodavatel" nebo „prodávající“)

Provozovny

Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci kontakty.

Tel: 381 205 309 - 310
Fax: 381 205 320
e-mail: obchod@raselina.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě 24 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

Vymezení pojmů

Prodávající je společnost Rašelina a.s., se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, IČ: 600 71 214, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 620. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s řádem reklamačním. Seznam zboží na stránkách www.raselina.cz je katalogem zahrádkářských potřeb. Zboží lze u dodavatele objednat vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu eshop.raselina.cz, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním.

Po odeslání objednávky bude odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení objednávky začnou zaměstnanci prodávajícího pracovat na jejím vyřízení.

Předmětem kupní smlouvy není opakované plnění a smlouva není ani uzavírána na dobu neurčitou a každá jednotlivá dodávka musí být vždy objednána samostatně.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží, uvědomí zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky o situaci a nabídne mu náhradní řešení.
 • Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi společně se zbožím.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek, odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (zejména z důvodu vyprodání zásob zboží apod.), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění.
 • V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu plnou částku zpět.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a kontaktní telefon.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Odstoupit od smlouvy za podmínek definovaných obecně závaznými právními předpisy.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.
 • Je povinností zákazníka seznámit se v době nákupu s riziky a nebezpečím souvisejícím se skladováním, manipulací a používáním výrobků, které jsou označeny a klasifikovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). K tomuto účelu jsou u výrobků, kterých se to týká uvedeny bezpečnostní listy.
 • Zakoupením výrobku zákazník potvrzuje:„Seznámil/la jsem se s bezpečnostními listy u výrobků, jež jsou klasifikovány a označovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Porozuměl / la jsem obsahu bezpečnostních listů. Beru na vědomí rizika související s použitím výrobků, u kterých jsou rizika a nebezpečí detailně upřesněny v bezpečnostních listech.“

Cena zboží

Všechny ceny zboží na stránkách www.raselina.cz, eshop.raselina.cz jsou uvedeny s DPH. Sazby DPH se řídí dle platných předpisů.

Uvedené ceny jsou platné v momentě objednávky a pouze pro nákup přes Eshop. Ceny v podnikové prodejně se mohou lišit.

Naše společnost si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.

Způsob platby

 • V hotovosti - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží.
 • Bankovním převodem – na základě platebního předpisu, který zákazník obdrží po dokončení objednávky. Zboží nebude dodáno dříve, než bude platba připsána na náš účet.
 • Platební kartou
 • Dobírkou – při převzetí zásilky od dopravce.

Osobní odběr

Podniková prodejna v Rohatci u Hodonína – možnost osobního vyzvednutí zboží

Adresa: Proletářská 1186/19, Rohatec 696 01 

Otevírací doba: Po – Pá: 7:30 - 15:00

Doporučujeme si termín osobního odběru v Rohatci telefonicky domluvit na čísle +420 727 812 755

V této prodejně nelze platit platební kartou.

 

Podniková prodejna v Údlicích u Chomutova – možnost osobního vyzvednutí zboží

Adresa: Chomutovská 433, 431 41  Údlice

Číslo popisné bylo přečíslováno - dříve 387

Otevírací doba: Po – Pá: 7:00 - 15:00

Lze platit platební kartou!

Doporučujeme si termín osobního odběru v Údlicích telefonicky domluvit na čísle +420 474 667 270

V této prodejně nelze platit bankovní kartou.

Dodací lhůta

Expedice zboží probíhá zpravidla do 3-6 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy na dodací adresu uvedenou v objednávce. Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena k okolnostem, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Způsob dopravy + poštovné

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel a to na území celé České republiky. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží osobně, je objednaný sortiment zaslán prostřednictvím dopravce. Sazby dle hmotnosti zboží jsou uvedeny níže.

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:

Váha do (kg) 2 5 10 15 20 25 30 50
Cena (Kč) 100 115 130 145 160 175 190 215
Váha do (kg) 75 100 150 200 250 300 350 400
Cena (Kč) 605 760 1058 1259 1423 1556 1709 1863
Váha do (kg) 450 500 600 700 800 1000 1500 2000
Cena (Kč) 2019 2201 2443 2697 3054 3573 4631 5770

Pro zásilky s hmotností vyšší než 1000 kg, bude cena dopravného určena individuálně a sdělena zákazníkovi telefonicky či mailem. 

Objemější zásilky jsou zasílány na paletě. 

Při úhradě dobírkou se účtuje poštovní poplatek dle váhy (cca 30 Kč). 

Odpovědnost za vady a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Práva kupujícího, který není spotřebitelem, jsou blíže vymezena v reklamačním řádu.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady spotřebního zboží, která se u zboží vyskytne, v době 24 měsíců od jeho převzetí.

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.  Pokud kupující uplatní práva z vadného plnění, prodávající mu písemně potvrdí, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tuto skutečnost sdělit vždy písemně a doporučeně bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Uplatnění Dárkových poukazů

Dárkový poukaz v nominální hodnotě 250,-, 500,-, nebo 1000,- Kč lze použít pouze na jeden nákup, jehož hodnota je vyšší než hodnota dárkového poukazu nebo je jí rovna. Pokud bude hodnota nákupu vyšší než hodnota dárkového poukazu, bude hodnota dárkového poukazu odečtena od celkové hodnoty nákupu. Dárkový poukaz nelze použít na více nákupů. V rámci jednoho nákupu je možné uplatnit více poukazů. Po objednání Dárkového poukazu bude zaslána zálohová faktura, po jejímž uhrazení bude zaslán Dárkový poukaz s unikátním kódem na danou adresu objednatele. Tento unikátní kód vepište při dokončení objednávky do pole poznámky. 

Dárkový poukaz se vztahuje pouze na nákup zboží a nikoliv na dopravu.

Reklamace

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího převzetí.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat dodavatele (poštovní adresa: Na Pískách 488, 392 01 Soběslav, e-mailová adresa: obchod@raselina.cz, tel: 381 205 309 – 310, fax: 381 205 320) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít i přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností:

Adresát: Rašelina a.s., Na Pískách 488, 392 01 Soběslav, IČ: 60071214
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí být bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zasláno zpět nebo osobně předáno na adrese: Rašelina a.s., Na Pískách 488, 392 01 Soběslav, IČ: 60071214. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud k odeslání zboží zpět dojde před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Závěrečná ustanovení

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2023. Dodavatel si vyhrazuje právo na jeho změny bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

 • Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 • Jakost při převzetí
 • Záruční podmínky
 • Práva z vadného plnění
 • Vyřízení reklamace
 • Závěrečná ustanovení 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží”), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace”).

Prodávající je společnost Rašelina a.s., se sídlem Na Pískách 488, 392 01 Soběslav, IČ 60071214, DIČ CZ60071214. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Na kupujícího, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a Občanským zákoníkem.

Jakost při převzetí

V případě, že má věc při převzetí kupujícím vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový přístup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o jejích vadách věděl nebo je sám způsobil.

Je povinností zákazníka seznámit se v době nákupu s riziky a nebezpečím souvisejícím se skladováním, manipulací a používáním výrobků, které jsou označeny a klasifikovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). K tomuto účelu jsou u výrobků, kterých se to týká uvedeny bezpečnostní listy.

Zakoupením výrobku zákazní potvrzuje:„Seznámil/la jsem se s bezpečnostními listy u výrobků, jež jsou klasifikovány a označovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Porozuměl / la jsem obsahu bezpečnostních listů. Beru na vědomí rizika související s použitím výrobků, u kterých jsou rizika a nebezpečí detailně upřesněny v bezpečnostních listech.“

Podmínky uplatnění práv z vadného plnění

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou vady zboží ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění, může kupující tato práva uplatnit formou reklamace.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí ve lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění.

Práva z vadného plnění nelze uplatnit v následujících bodech:

 • je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty
 • vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla
 • vada vznikla nevhodným používáním zboží
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce
 • vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normy ČSN
 • zboží bylo poškozeno živly

Práva z vadného plnění

Lhůta 24 měsíců, po kterou lze uplatnit práva z vadného plnění, se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží kupujícímu začne běžet lhůta od začátku.

Spotřebitel má při uplatnění práv z vadného plnění:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, žádáme ho, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.

Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a aby byla zásilka označena příslušnými symboly.

Pracovníci naší společnosti po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží či jej zašlou na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz bod 3) prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případy zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 2. 2024. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů a ve smyslu GDPR (Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby, která je nutná k uchování dat ze zákona nebo kdy písemnou či e-mailovou formou vyjádří svůj nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.