+420 381 205 309 info@raselina.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro obchodní partnery

Obecné obchodní podmínky pro rok 2024

 

Tato ujednání upravují smluvní vztahy mezi:

 

Rašelina a.s., se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, 392 01, IČ: 600 71 214, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. B 620

(dále jen „prodávající“)

a

kupující s nímž prodávající vstoupil do smluvního vztahu.

 

1. Preambule

 Rašelina a.s. a „kupující“ spolu obchodují na základě cen uvedených v jednotlivých cenících dle sortimentu zboží v základním členění "Hobby" a "Profi". Jednotlivé ceníky se od sebe dále liší, a to dle země dodání (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Slovinsko).

 

Ceníky pro "Hobby" sortiment jsou včetně dopravy DAP (Delivered At Place = s dodáním v místě určení), není-li mezi Rašelina a.s. a kupujícím dohodnuto jinak.

Ceníky pro "Profi" sortiment nebo volně ložené výrobky  jsou bez dopravy EXW, není-li mezi Rašelina a.s. a kupujícím dohodnuto jinak.

 

2. Objednací podmínky

 a)    Ceny (dle bodu 1) jsou platné při min. objednávce (jeden závoz) 20 000,- Kč bez DPH. V případě menší objednávky na jeden závoz, tj. do hodnoty 19 999,- Kč, bude připočítána doprava ve výši 1000,- Kč na objednávku (závoz), pokud nebude u konkrétní objednávky dohodnuto jinak. Dodací lhůta 5 prac.dní, v případě objednání celého LKW 3 prac.

b)   Při dodávce zboží speciálními vozy s hydraulickou rukou nebo hydraulickým čelem poplatek za skládání 100,- Kč/pal.

c)    Poplatek za skládanou paletu 150,- bez DPH.

 

3. Ceny přepravních palet EUR jsou účtovány

a)    Prodejní cena EUR palety 250,- Kč + DPH.

 

4. Fakturační, marketingové a obratové slevy mohou být dohodnuty individuálně v souvislosti s předpokládaným objemem spolupráce obou smluvních stran

 

5. Ostatní slevy z fakturačních cen na jednotlivé objednávky „Hobby“ sortimentu

 a)    2 % sconto za platbu v hotovosti, zálohovou platbu nebo včasnou platbu do 7-ti prac.dnů, po dohodě se zákazníkem

b)   1 % sconto při objednání přes B2B systém.

c)    7 % sleva při vlastní dopravě zboží – prodej EX Works Soběslav

 

6. Platební podmínky

 a)    Splatnost faktury je stanovena následovně:

  • u nových zákazníků je první dodávka zboží podmíněna úhradou zálohové faktury nebo platbou v hotovosti
  • standardní splatnost je 14 dní od vystavení faktury

b)   Při nedodržení dohodnuté splatnosti budou všechny další objednávky přijaty a expedovány až po úhradě veškerých pohledávek po splatnosti.

c)    Dodávka zboží na fakturu s odloženou splatností a je podmíněna dobrou platební morálkou, tzn. úhradou předchozích faktur v termínu splatnosti.

 

7. Reklamace

 a)    Kupující má povinnost prohlédnout zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství bezprostředně po dodání.

b)   Zřetel nebude brán na následné reklamace vad, které musel kupující při obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží, tj. především u viditelně poškozeného, chybějícího nebo chybně dodaného zboží. Takové vady musejí být uplatněny ihned při převzetí dodávky (potvrzení v dodacím listě).

c)    Ostatní reklamace musí kupující uplatnit písemně a to vždy s údaji o reklamovaném výrobku, tj. množství, datum dodání, č. dodacího dokladu a faktury, šarže výrobku.

 

8. Platnost cen

 Ceny uvedené v jednotlivých cenících jsou platné vždy pro dané období, většinou jeden rok a jsou platné až do oznámení cen nových. V případě změny cen surovin, mýtného, zvýšení přepravného a cen materiálu je prodávající oprávněn zvýšit jednostranně ceny i během sezóny, nejvýše však do výše 5%.

 

9. Ostatní ujednání

 a)    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za jím odebrané zboží je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody

b)   Při nedodržení dohodnuté splatnosti o více jak 10 dní bude vystavena 1. upomínka se splatností 10 dnů, pokud nebude dlužná částka v tomto termínu uhrazena, bude vystavena 2. upomínka se splatností 5 dnů. V případě neuhrazení bude pohledávka postoupena k řešení právní cestou. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví zboží až do jeho zaplacení dle obchodních podmínek

c)    Na závazek mezi kupujícím a prodávajícím se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1764-1766 OZ.

d)   Je povinností zákazníka seznámit se v době nákupu s riziky a nebezpečím souvisejícím se skladováním, manipulací a používáním výrobků, které jsou označeny a klasifikovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). K tomuto účelu jsou u výrobků, kterých se to týká uvedeny bezpečnostní listy.

Zakoupením výrobku zákazník potvrzuje:„Seznámil/la jsem se s bezpečnostními listy u výrobků, jež jsou klasifikovány a označovány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Porozuměl / la jsem obsahu bezpečnostních listů. Beru na vědomí rizika související s použitím výrobků, u kterých jsou rizika a nebezpečí detailně upřesněny v bezpečnostních listech.“

 

10. Kontaktní osoby prodávajícího

 Obchodní zástupce - dle konkrétního kupujícího

 

Zákaznický servis a Obchodní oddělení

                                +420 381 205 309, 310

Jiřina Severová           +420 602 654 157

Radka Tomášková      +420 724 371 040

 

fax.:                            +420 381 205 320

e-mail:                         obchod@raselina.cz

 

webové stránky:          www.raselina.cz, www.raselinask.sk

 

Expedice:                              

H. Petržilková             +420 381 205 329, 322

 

Dispečer:

M. Vráblíková              +420 606 488 751, +420 724 160 860

                                 +420 381 205 328

V Soběslavi dne 1. 2. 2024